bars rotate

Visie op onderwijs


Het onderwijs dat Educatie Zorgsector ontwikkelt en verzorgt, leidt doelmatig en doeltreffend op tot de beroepskwalificatie of vereiste competentie. Competentieontwikkeling en vakbekwaamheid zijn dan ook kernelementen van ons onderwijs.

In het leerproces vormt de student het middelpunt en met zijn eigenheid en ervaring houden we rekening. We erkennen eerder verworven competenties (evc’s), zowel bij instroom als bij doorstroom naar een andere opleiding. Een en ander is vastgelegd in het opleiding- en examenreglement.

De leersituaties van de student staan in de context van het beroep en/of de maatschappij. De vertaalslag (transfer) vindt plaats in een boeiende, uitdagende, stimulerende en innovatieve leeromgeving.
Naast beroepsspecifieke vaardigheden richt het onderwijs zich op generieke vaardigheden die in uiteenlopende beroepscontexten zijn in te zetten. Door de opleidingen onderling af te stemmen en inhoudelijke overlap tussen leertrajecten te vermijden kunnen we maatwerk leveren voor elke deelnemer/student.
 

Wat vraagt dit van de deelnemer/student?

Leren is primair een activiteit van de deelnemer zelf en vraagt dus een actieve houding van de deelnemer. Het leerproces biedt ruimte voor het zelf gericht leren sturen, bewaken en evalueren om zich de vereiste beroepscompetenties eigen te maken. De student werkt met theorieën, werkmodellen of stappenplannen. Hierdoor leert de student problemen en situaties te analyseren en zijn handelen te verantwoorden en te verbeteren. Op deze wijze wordt de deelnemer/student zich ervan bewust dat competentiegericht leren het persoonlijk vermogen ontwikkelt en vergroot. De snelle veranderingen en toenemende specialisering nopen tot voortdurende bij- en nascholing. Het ‘leven lang leren’ dat deze ontwikkeling met zich meebrengt is iets waar tijdens de opleiding voortdurend aandacht voor is.
 

Wat vraagt dit van de opleider?

De opleiders van de opleidingen hebben een afgeronde lerarenopleiding (of zijn hiermee bezig) en hebben een didactische achtergrond. Daarnaast hebben zij bij voorkeur een diploma of certificaat van het vakgebied en affiniteit met de beroepsgroep waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
De opleiders vervullen verschillende rollen binnen het onderwijs, te weten die van docent, mentor, coach en/of adviseur.
De docenten (gastdocenten of inhoudsdeskundigen) die lesgeven, werken onder verantwoordelijkheid van onze afdeling en hebben een aantoonbare kwaliteit van onderwijs geven. Ze beschikken over een relevante opleiding, inhoudelijke en didactische deskundigheid. Ze hebben een training didactische vaardigheden gevolgd of worden gecoacht door een van de opleiders. De kwaliteit van het onderwijs wordt regelmatig geëvalueerd en zo nodig verbeterd.


Afstemming en integratie van theorie en praktijk

Voor contextrijk onderwijs moet de praktijk naar de school  en de school naar de praktijk gebracht worden. We ontwikkelen ons competentiegericht onderwijs daarom in nauwe samenwerking met het praktijkveld, waardoor het goed aansluit op de beroepspraktijk.

Competentiegericht onderwijs houdt in, dat deelnemers de vereiste kennis, vaardigheden en houding aanleren voor de uitoefening van hun toekomstig beroep.
In theorie en praktijk leren en werken deelnemers volgens een opbouw van laagcomplexe naar hoogcomplexe zorgsituaties.
  

© 2015 - 2021 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden