bars rotate

Visie op onderwijs

Leren en ontwikkelen
De wereld om ons heen verandert razendsnel. Onder invloed van andere opvattingen over gezondheid en ziekte, en technologische mogelijkheden in de gezondheidszorg, vindt een omvangrijke transitie binnen de gezondheidszorg plaats. 
Kennis en vaardigheden die op school of tijdens een studie geleerd zijn, verouderen snel. Daarentegen worden vaardigheden als probleemoplossend vermogen, communicatie, nieuwsgierigheid en aanpassingsvermogen steeds belangrijker. Daarom leiden wij in nauwe samenwerking met het werkveld zorgprofessionals op tot kritische denkers en creatieve probleemoplossers. Professionals die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en de maatschappij en leren te reflecteren op eigen handelen en eigen leerproces in de beroepspraktijk. 
De zorgprofessionals die wij opleiden zijn in staat zelfstandig en in interdisciplinaire teams te anticiperen op veranderende zorgvragen, nieuwe technologieën en wetenschappelijke inzichten. De basis van ons onderwijs voor het opleiden van deze professionals is  een hechte samenwerking tussen betrokkenen, een partnerschap. Een partnerschap met een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de professional in opleiding, de opleider en het werkveld. 

Zorgprofessionals, zorginstellingen en opleidingsinstituten ontwikkelen in het landelijk project CZO flexlevel een nieuw, samenhangend en flexibel opleidingsstelsel voor verpleegkundigen en medisch ondersteunende beroepsbeoefenaren. Werkplekleren is hét kernbegrip in deze visie van flexibel en competentiegericht opleiden.
Het leren op de werkplek betekent dat professionals met en van elkaar in een werksituatie leren. Het gaat daarbij om de “performance” van de zorgprofessional in een bepaalde setting. Met andere woorden: dat wat de zorgprofessional in haar  beroepspraktijk moet weten, laat zien en moet kunnen. 
Entrustable Professional Activities (EPA’S) vormen daarbij de bouwstenen van het leren en ontwikkelen. Het partnerschap tussen opleidingsinstituut en werkveld helpt de zorgprofessional in opleiding transparant te zijn over haar eigen kennis, kunde en gedrag binnen een bepaalde werksetting.
De innovatie van onze verpleegkundige en medische vervolgopleidingen naar EPA-structuur zal in 2020-2023 gefaseerd plaatsvinden. 

Wat betekent het partnerschap in opleiden voor de professional in opleiding?
Leren is primair een activiteit van de deelnemer zelf. Professionals in opleiding zijn dan ook verantwoordelijk voor hun eigen aandeel in het leerproces. Die eigen verantwoordelijkheid betekent dat de professional in opleiding op een proactieve manier de eigen leerdoelen formuleert, bewaakt en bijstelt om zich de vereiste beroepscompetenties eigen te maken.
Voor professionals in wording, diegene die een initiële opleiding volgen, kan het opleidingstraject ook een vormingstraject zijn. Zij moeten zich nog ontwikkelen tot een gekwalificeerd, beginnend zorgprofessional.
Voor alle professionals in opleiding geldt, dat het portfolio hét instrument is om de eigen ontwikkeling en het eigen leerproces inzichtelijk te maken en te sturen.

Wat betekent het partnerschap in opleiden voor de docent/opleider?
De praktijk als leer-werkplek betekent ook een verandering voor de docent/opleider. Dat wat de professional in de praktijk moet kunnen, vormt immers het belangrijkste uitgangspunt van het leren. Samenhang tussen werkveld, docent en professional in opleiding is daarbij essentieel. 
De docent is in het concept van werkplekleren niet langer alleen maar degene die kennis overdraagt, maar veel meer degene die theorie vertaalt naar het werkveld. De (praktijk)docenten zijn daartoe in staat vanwege hun kennis, ervaring en affiniteit met de beroepsgroep. Daarnaast kunnen zij door  hun didactische scholing  de zorgprofessional in opleiding ondersteunen bij het formuleren van diens leerplan en heldere feedback  geven op vorderingen. Zij hebben het vermogen een veilig en prettig leerklimaat te creëren door zich als gesprekspartner en coach van de zorgprofessional in opleiding op te stellen. Ook inspireren zij professionals in opleiding door voorbeeldgedrag én omdat zij in staat zijn lesstof te vertalen naar de praktijk en praktijksituaties in het onderwijs te integreren .  

Wat betekent het partnerschap in opleiden voor de werkplek?
Voor de collega professionals in het praktijkveld betekent het partnerschap dat zij de professional in opleiding een omgeving bieden, die werkomgeving én leeromgeving is. Professionals op de werkplek zijn niet alleen collega’s maar ook rolmodel, opleider, coach en sparringpartner.
De werkplek is in meerdere opzichten de belangrijkste leerplek voor professionals in opleiding. Daar ziet de professional in opleiding wat zij moet weten en kunnen, en hoe zij kan omgaan met moeilijke situaties. Kortom, de plek voor integratie van theorie en praktijk. 
Een goede werkplek kent een heldere begeleidingsstructuur. Daarnaast biedt deze tijd en ruimte aan de professional in opleiding voor het formuleren van haalbare doelen, waarin concrete feedback en het beoordelen van bekwaamheden essentieel zijn. Natuurlijk heeft de opleiding daarbij ook een verantwoordelijkheid. De principes van werkplekleren vormen de uitgangspunten voor alle opleidingen en nascholingen. Daarnaast kan de opleiding te allen tijde  geraadpleegd worden voor advies en ondersteuning.

Wat betekent het partnerschap in opleiden voor het opleidingsinstituut?
Als partner in onderwijs zijn wij verantwoordelijk voor het ontwerpen van een curriculum gebaseerd op ontwikkelingen in de zorg en maatschappij en met werkplekleren als uitgangspunt.
De korte lijnen met de beroepspraktijk en het persoonlijk contact met professionals  zijn daarin belangrijke waarden voor ons. Als opleidingsinstituut faciliteren we het proces van leren en ontwikkelen met een innovatieve leeromgeving, waarin inzet van bekwame en inspirerende docenten een zelfstandige leerhouding mogelijk maakt. Het regie voeren over het eigen leerproces wordt tevens bevorderd, omdat wij duidelijkheid verschaffen over onze verwachtingen ten aanzien van de professional in opleiding en over de organisatie en uitvoer van ons onderwijs. Als partner zorgen wij ervoor dat het curriculum van een opleidingstraject richting geeft aan studieactiviteiten en leeruitkomsten én professionals in opleiding, opleiders en werkveld met elkaar verbindt. 

 

© 2015 - 2024 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden