bars rotate

Tijdens de werkveldconferentie van 27 januari jl. kwam naar voren dat het volgen van alle communicatie over EPA ontwikkelingen en bovendien de verscheidenheid in communicatie vanuit verschillende stakeholders niet altijd helder is.
Een vraag als: “wie is nu waar verantwoordelijk voor en communiceert waarover” roept vraagtekens op bemerkten we. We hopen met het bijgevoegde overzicht met de diverse spelers binnen en buiten het programma CZO Flex Level daar wat helderheid in te verschaffen.
 

Overzicht activiteiten en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders binnen het programma CZO Flex Level (PDF)
 

Om alle informatie enigszins te stroomlijnen zullen we jullie per cluster van opleidingen iedere 4 – 6 weken voorzien van een nieuwsbrief met informatie specifiek voor jullie beroepenveld en opleiding. Informatie die voor alle opleidingen nuttig is, delen we natuurlijk ook.
De eerste informatie die voor iedereen beschikbaar is, betreft de scholingen gericht op het proces van bekwaam verklaren.
 


Training EPA-gestuurd opleiden

Nu de laatste lokale trainers vanuit CZO Flex Level zijn getraind is het tijd om regionaal alle praktijkopleiders en werkbegeleiders te scholen in het EPA-gestuurd opleiden. Hier zijn in de regio Leiden-Den Haag al initiatieven voor ondernomen. Ter aanvulling zijn in april 2022 j.l. online train-de-trainer bijeenkomsten georganiseerd.


Komend najaar zullen wederom train-de-trainer bijeenkomsten georganiseerd gaan worden: data en gegevens worden t.z.t. op deze plek gepubliceerd.
Wilt u gebruik maken van de e-module, draaiboeken en het trainingsmateriaal van de trainingen in april, binnenkort kunt u toegang krijgen door middel van inschrijving.
 


Stand van zaken EPA ontwikkeling

Voor alle implementatiegroepen is de planning voor heel 2022 eind december rondgestuurd. Van elke implementatiegroep vindt verslaglegging plaats die desgewenst gedeeld kan worden met betrokkenen op afdelingen.
Indien een implementatiegroep klaar is met het vullen van de EPA’s en de keuze voor toetsinstrumenten zijn deze in een overzicht terug te vinden op deze website.

Hierbij een voorbeeld van een overzicht voor de opleiding SEH (PDF).
 


Stand van zaken implementatiegroepen


MOEDER EN KIND
De EPA’s Moeder- en Kindzorg werden eind december 2021 op landelijk niveau definitief vastgesteld. De implementatiegroep is in 2021 al wel gestart en heeft diverse bijeenkomsten gehad. De verwachting is dat al het voorwerk in combinatie met de EPA’s in het voorjaar tot vastgestelde toetsinstrumenten leidt.
Op landelijk niveau zijn afspraken gemaakt over de opbouw van het theoretisch deel. Deze worden meegenomen in de implementatiegroep.
 

CHRONISCHE INTENSIEVE ZORG
Voor de chronisch intensieve zorg opleidingen is een landelijk samengestelde werkgroep bezig om de landelijk gedragen theorie voor deze opleidingen vast te stellen. Streven is half maart te komen tot besluitvorming, nadat ook de werkvelden geconsulteerd zijn. Desalniettemin zijn de verschillende implementatiegroepen al wel aan de slag gegaan

• Endoscopie
De implementatiegroep voor de endoscopie heeft met elkaar overeenstemming bereikt over het onderwijs per EPA en afspraken gemaakt welke toetsinstrumenten minimaal ingezet dienen te worden voor het bekwaam verklaren van de EPA’s.
De werkgroep is in het stadium van fine tunen en in afwachting van eventueel toe te passen veranderingen, zodra de landelijke vaststelling van theorie heeft plaats gevonden.

• Dialyse
De implementatiegroep dialyse heeft recentelijk haar eerste bijeenkomst gehad en gaat binnenkort aan de slag met het invullen van de EPA’s.

• Oncologie
Ook bij de oncologie moest in eerste instantie gewacht worden op landelijk vastgestelde EPA’s. Toen deze medio 2021 gereed waren kon de implementatiegroep concreet aan de slag.
De implementatiegroep is begonnen met de herverdeling van het theoretisch onderwijs over de verschillende EPA’s. Vervolgens is uitgebreid stilgestaan bij de toetsinstrumenten en een consistente opbouw hiervan over de opleiding.  Momenteel bevindt de besluitvorming heirover zich in de eindfase.
In het voorjaar zal de feitelijke invoering van de vernieuwde opleiding ter hand worden genomen. De verwachting is dat vanaf de zomer 2022 met de nieuwe opbouw gewerkt wordt.  

• Geriatrie
De opleiding tot geriatrieverpleegkundige heeft het onderwijs en toetsinstrumenten al eind 2021 vastgesteld. Omdat dit zeer kort voor de startdatum per januari 2022 was en de eerstvolgende opleiding in januari 2023 start, vind de implementatie op dat moment plaats.

 

ACUTE ZORG
Verschillende werkvelden zijn in de praktijk gestart met de implementatie van EPA’s en gebruiken daarvoor de CZO flexlevel toetsinstrumenten en formulieren. Anderen  volgen het EPA gericht onderwijs in theorie, maar combineren de huidig gebruikte formulieren en opdrachten met die van CZO flexlevel.
Issue voor de praktijk is het portfolio. Achter de schermen wordt hard gewerkt om dit probleem op korte termijn op te lossen. We hopen de werkvelden acute zorg in maart daar nader over te berichten.


ANESTHESIEMEDEWERKER
De implementatiegroep van de anesthesiemedewerkers hebben de EPA’s van het eerste leerjaar vorm gegeven en gaan met elkaar nadenken over de toepassing ne het gebruik van de verschillende CZO flexlevel toetsinstrumenten.
 

OPERATIEASSISTENTEN
De opleiding tot operatieassistent is analoog aan die van de anesthesiemedewerkers ter hand genomen. Er wordt gewerkt aan herverdeling van theorieaanbod gekoppeld aan EPA’s. Per bijeenkomst worden een of meer EPA’s besproken en wordt consensus over de relatie met het theorieaanbod bereikt.
De rol en invulling van de beroepsvoorbereidende periode is momenteel onderwerp van gesprek.
De deelnemers hebben de training toetsinstrumenten gevolgd. Er is uitgebreid gesproken over toe te passen instrumenten, bestaand en gewenst instrumentarium. De verkregen inzichten zullen worden gebruikt bij het vervolgproces. 

 

CZO Flex Level

Op de website van CZO Flex Level wordt met enige regelmaat nieuw informatie dan wel wijzigingen doorgevoerd.
Vanuit het programma management wordt daarover niet gecommuniceerd. We raden een ieder aan om met enige regelmaat de website te bezoeken. 
www.czoflexlevel.nl
 


CZO

Het CZO heeft onlangs de aanmelding voor studenten CZO flexlevel acute zorg opleidingen gewijzigd.
Met ingang van heden dienen studenten zich in te schrijven voor het BAZ traject én het specifieke opleidingstraject. Het volstaat in deze niet om aan te melden voor bv. het CZO flexlevel opleidingstraject IC! De aanmelding wordt door het CZO niet akkoord bevonden, omdat dan de BAZ gemist wordt. Ook in deze geldt, dat het met enige regelmaat bezoeken van de CZO website verwarring helpt te voorkomen.
www.czo.nl
 


TIPS

Tot slot nog een aantal tips om op de afdeling de implementatie van EPA gericht opleiden en beoordelen te ondersteunen.

• Leg een map op de afdeling met materiaal over het EPA-gestuurd opleiding van de CZO Flex Level website. Collega’s kunnen dan bijvoorbeeld tijdens een pauze hier doorheen bladeren om bekend te raken met het EPA-gestuurd opleiden. De map kan uit het volgende materiaal bestaan: de EPA's van de opleiding(en), de toetsinstrumenten, de handleiding Begeleiden en bekwaam verklaren

• Print de poster over het bekwaam verklaren in de praktijk (in A4 formaat of A3 formaat) een aantal keren uit en hang deze verspreid over de afdeling op. Noteer op de poster eventueel de naam van de contactpersoon in de zorginstelling, bij wie mensen met vragen over het EPA-gestuurd opleiden terecht kunnen.

• Zet het EPA-gestuurd opleiden op de agenda en bespreek regelmatig met collega’s wat het EPA-gestuurd opleiden inhoudt, welke vragen of zorgen zij hebben en waar meer informatie over het EPA-gestuurd opleiden is te vinden (website CZO Flex Level). Hierdoor raken collega’s bekend met het EPA-gestuurd opleiden en voelen ze zich minder overvallen, als ze daadwerkelijk aan de hand van EPA’s gaan opleiden.

• Maak gebruik van microteaching om je collega’s bekend te maken met het EPA-gestuurd opleiden. Bereid een korte presentatie van 5 min. voor of toon één van  de animaties over een deelonderwerp uit het EPA-gestuurd. Denk aan onderwerpen als waar bestaat de omschrijving van een EPA uit, welke toetsinstrumenten zijn er of wat is een OOG-bespreking. opleiden.

© 2015 - 2022 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden