bars rotate

Tijdens de werkveldconferentie van 27 januari jl. kwam naar voren dat het volgen van alle communicatie over EPA ontwikkelingen en bovendien de verscheidenheid in communicatie vanuit verschillende stakeholders niet altijd helder is.
Een vraag als: “wie is nu waar verantwoordelijk voor en communiceert waarover” roept vraagtekens op bemerkten we. We hopen met het bijgevoegde overzicht met de diverse spelers binnen en buiten het programma CZO Flex Level daar wat helderheid in te verschaffen.
 

Overzicht activiteiten en verantwoordelijkheden van de verschillende stakeholders binnen het programma CZO Flex Level (PDF)
 

Om alle informatie enigszins te stroomlijnen zullen we jullie per cluster van opleidingen iedere 4 – 6 weken voorzien van een nieuwsbrief met informatie specifiek voor jullie beroepenveld en opleiding. Informatie die voor alle opleidingen nuttig is, delen we natuurlijk ook.
De eerste informatie die voor iedereen beschikbaar is, betreft de scholingen gericht op het proces van bekwaam verklaren.

CZO Flexlevel – alle opleidingen
Vanaf het studiejaar 2022 – 2023 worden alle opleidingen EPA gericht aangeboden.

E-portfolio
De komende weken wordt het e-portfolio van alle opleidingen anders of opnieuw ingericht. Dit betekent dat de studenten en de verpleegkundigen in de beroepspraktijk kunnen werken met de door CZO Flexlevel ontwikkelde toetsinstrumenten.


Training EPA-gestuurd opleiden

Nu de laatste lokale trainers vanuit CZO Flex Level zijn getraind is het tijd om regionaal alle praktijkopleiders en werkbegeleiders te scholen in het EPA-gestuurd opleiden. Hier zijn in de regio Leiden-Den Haag al initiatieven voor ondernomen. Ter aanvulling zijn in april 2022 j.l. online train-de-trainer bijeenkomsten georganiseerd.

Komend najaar zullen wederom train-de-trainer bijeenkomsten georganiseerd gaan worden. Klik hier voor de data & aanmelden.

Wilt u gebruik maken van de e-module, draaiboeken en het trainingsmateriaal van de trainingen in april, klik hier voor inzage. 
 


Stand van zaken EPA ontwikkeling

Voor alle implementatiegroepen is de planning voor heel 2022 eind december rondgestuurd. Van elke implementatiegroep vindt verslaglegging plaats die desgewenst gedeeld kan worden met betrokkenen op afdelingen.
Indien een implementatiegroep klaar is met het vullen van de EPA’s en de keuze voor toetsinstrumenten zijn deze in een overzicht terug te vinden op deze website.

Hierbij een voorbeeld van een overzicht voor de opleiding SEH (PDF).
 


Stand van zaken implementatiegroepen


MOEDER EN KIND
Update 23 mei: In de bijeenkomst 'Implementatiegroep Moeder en Kind' van 12 mei zijn de toetsinstrumenten per EPA voor het leren in de praktijk vastgesteld voor de opleidingen obstetrie, kinderverpleegkunde en highcare neonatologie.
Voor het overleg in juni staan de toetsinstrumenten voor de theorie gepland om te bespreken. Ook zijn er afspraken gemaakt over de gesprekscyclus van het praktijkleren waarin het praktijkleerplan en het introductiegesprek geborgd blijven. De tussenevaluaties worden voortgangsgesprekken en OOG-gesprekken. Het praktijkleren wordt afgesloten met een eindevaluatie.


LANGDURIGE ZORG
Update 23 mei: In de maanden januari, februari en maart is, onder leiding van de projectleiders Hugo Verhoeven (onze opleider geriatrie) en Hellen van der Weijden (onze opleider oncologie en hematologie) in een landelijke werkgroep opleiders, de landelijk gedragen theorie met elkaar afgesproken en vastgesteld. Deze landelijk gedragen theorie is toegevoegd aan de EPA’s en de bijhorende codes zijn vastgesteld en deze beginnen met LZ= langdurige zorg, FO= functieoverstijgend of de specifieke code van GER, ONC, DIA, ENS, NEU.

Binnen het cluster zijn functieoverstijgende EPA’s palliatieve fase en stervensfase maar ook clusteroverstijgende EPA’s  voor de volwassen en kinderoncologie. In april zijn alle kern- specifieke en na-EPA’s gepubliceerd op de website van de CZO flex level.

De volgende punten willen we graag extra onder de aandacht brengen binnen dit cluster:

  • LZ-GER-3 “Zorgdragen voor de psychogeriatrische en de gerontopsychiatrische zorgvrager” is opgenomen in de kern van de Geriatrie.
  • Hematologie wordt erkend doormiddel van een specifieke EPA.
  • De long endoscopie wordt erkend door middel van twee specifieke EPA’s.
  • Aanvullende EPA’s zijn “Zorgvrager met (risico op) bedreigde vitale functies” en “Begeleiden, continueren en coördineren door consult of casemangement”.

We zien mooie kansen om met elkaar te werken om de theorie verder vorm te geven.


ACUTE ZORG
Update 23 mei: Onlangs werd duidelijk dat in alle opleidingsregio’s in Nederland onrust, maar ook ongenoegen is ontstaan door de plotselinge en onaangekondigde wijziging van EPA titels en EPA inhoud bij de acute zorgopleidingen. Ook onze opleiders zijn benaderd door leidinggevenden, praktijkopleiders, werkbegeleiders en verpleegkundigen in opleiding met vragen, zorgen en kritiek naar aanleiding van de recente publicatie op de website van CZO Flexlevel. Deze veelheid aan vragen en gedeelde onrust is voor de brancheorganisatie van opleidingsinstituten reden geweest om dit kenbaar te maken bij het programmamanagement van CZO Flexlevel.

De programmamanagers hebben dit adequaat opgepakt en hebben het volgende aan alle theorie aanbieders laten weten:

  • Zij realiseren zich dat zij zich onvoldoende bewust geweest zijn van de impact op wijzigingen zowel bij opleidingsinstituten en zorginstellingen en zullen communicatie daarover duidelijk gaan doen;
  • Zij hebben zich niet gerealiseerd dat het van de website verwijderen van de 'oude' set EPA's tot problemen zou leiden. Dit is inmiddels hersteld. Zie website CZO Flexlevel 
  • Zij nemen voortaan een 'overgangsperiode' in acht indien wijzigingen plaats vinden


ANESTHESIEMEDEWERKER
De implementatiegroep van de anesthesiemedewerkers hebben de EPA’s van het eerste leerjaar vorm gegeven en gaan met elkaar nadenken over de toepassing ne het gebruik van de verschillende CZO flexlevel toetsinstrumenten.
 

OPERATIEASSISTENTEN
De opleiding tot operatieassistent is analoog aan die van de anesthesiemedewerkers ter hand genomen. Er wordt gewerkt aan herverdeling van theorieaanbod gekoppeld aan EPA’s. Per bijeenkomst worden een of meer EPA’s besproken en wordt consensus over de relatie met het theorieaanbod bereikt.
De rol en invulling van de beroepsvoorbereidende periode is momenteel onderwerp van gesprek.
De deelnemers hebben de training toetsinstrumenten gevolgd. Er is uitgebreid gesproken over toe te passen instrumenten, bestaand en gewenst instrumentarium. De verkregen inzichten zullen worden gebruikt bij het vervolgproces. 

 

CZO Flex Level

Op de website van CZO Flex Level wordt met enige regelmaat nieuw informatie dan wel wijzigingen doorgevoerd.
Vanuit het programma management wordt daarover niet gecommuniceerd. We raden een ieder aan om met enige regelmaat de website te bezoeken. 
www.czoflexlevel.nl
 


CZO

Het CZO heeft onlangs de aanmelding voor studenten CZO flexlevel acute zorg opleidingen gewijzigd.
Met ingang van heden dienen studenten zich in te schrijven voor het BAZ traject én het specifieke opleidingstraject. Het volstaat in deze niet om aan te melden voor bv. het CZO flexlevel opleidingstraject IC! De aanmelding wordt door het CZO niet akkoord bevonden, omdat dan de BAZ gemist wordt. Ook in deze geldt, dat het met enige regelmaat bezoeken van de CZO website verwarring helpt te voorkomen.
www.czo.nl
 


TIPS

Tot slot nog een aantal tips om op de afdeling de implementatie van EPA gericht opleiden en beoordelen te ondersteunen.

• Leg een map op de afdeling met materiaal over het EPA-gestuurd opleiding van de CZO Flex Level website. Collega’s kunnen dan bijvoorbeeld tijdens een pauze hier doorheen bladeren om bekend te raken met het EPA-gestuurd opleiden. De map kan uit het volgende materiaal bestaan: de EPA's van de opleiding(en), de toetsinstrumenten, de handleiding Begeleiden en bekwaam verklaren

• Print de poster over het bekwaam verklaren in de praktijk (in A4 formaat of A3 formaat) een aantal keren uit en hang deze verspreid over de afdeling op. Noteer op de poster eventueel de naam van de contactpersoon in de zorginstelling, bij wie mensen met vragen over het EPA-gestuurd opleiden terecht kunnen.

• Zet het EPA-gestuurd opleiden op de agenda en bespreek regelmatig met collega’s wat het EPA-gestuurd opleiden inhoudt, welke vragen of zorgen zij hebben en waar meer informatie over het EPA-gestuurd opleiden is te vinden (website CZO Flex Level). Hierdoor raken collega’s bekend met het EPA-gestuurd opleiden en voelen ze zich minder overvallen, als ze daadwerkelijk aan de hand van EPA’s gaan opleiden.

• Maak gebruik van microteaching om je collega’s bekend te maken met het EPA-gestuurd opleiden. Bereid een korte presentatie van 5 min. voor of toon één van  de animaties over een deelonderwerp uit het EPA-gestuurd. Denk aan onderwerpen als waar bestaat de omschrijving van een EPA uit, welke toetsinstrumenten zijn er of wat is een OOG-bespreking. opleiden.

© 2015 - 2022 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden