bars rotate

     FAQ EPA | PIO (Professional in opleiding)     
 

Hoe vraag ik een diploma aan bij het CZO?
Zodra je van jouw zorginstelling en/of het opleidingsinstituut te horen hebt gekregen, dat je jouw CZO-diploma kunt aanvragen, doe je dat in “mijnczo” op de website www.czo.nl. Het aanvragen van een diploma werkt op dezelfde manier als de aanmelding bij CZO die je bij aanvang kerntraject hebt moeten doen.

Op het moment dat je het CZO-diploma hebt aangevraagd, gaat deze aanvraag ter accordering naar de zorginstelling en het opleidingsinstituut. Op het moment dat zij hebben geaccordeerd en het CZO uw diploma-aanvraag heeft verwerkt, krijg je hiervan een bevestiging op het door jouw geregistreerde e-mailadres. Ook voor het aanvragen van een CZO-diploma geldt een aantal regels.


Kan ik ook een certificaat aanvragen als ik een specifieke of losse EPA heb gevolgd?
Een bekwaam verklaring voor een losse EPA leidt tot een (digitaal) CZO-EPA-certificaat.
Hoe werkt het?

• Wanneer de student bekwaam is verklaard voor een losse EPA, dan registreert de CR van de zorgorganisatie dat in het CZO-systeem.
• De student ziet vervolgens in diens ‘mijnczo’ onder ‘mijn registraties’ dat de bekwaam verklaring voor de betreffende EPA is geregistreerd.
• De student kan zelf een digitaal CZO-EPA-certificaat downloaden.


Is er een stage mogelijk of verplicht tijdens de opleiding?
Een stage is niet meer verplicht tijdens de EPA gerichte opleidingstraject. Er zijn per kerntraject/cluster aparte afspraken gemaakt voor de mogelijkheden voor een stage.


Kan ik zelf de volgorde bepalen waarin ik de EPA’s wil volgen?
Per EPA staat beschreven wat de voorwaarden zijn om aan de EPA te kunnen starten. In veel gevallen is het voorwaardelijk dat je bepaalde EPA’s hebt behaald voordat je met een andere EPA kan starten. In iedere EPA staat deze voorwaardelijkheid beschreven.


Hoelang mag ik over een EPA doen?
Kerntraject hebben geen vaste looptijd meer. De looptijd is afhankelijk van de tijd die jij als PIO nodig hebt om een EPA, behorende bij het kerntraject, te behalen in de praktijk op niveau 4.

De praktijk spreekt met jou de termijn af waarbinnen de EPA moet zijn behaald en eventueel de termijn voor een herkansing bij het niet in 1x bekwaam kunnen verklaren.


Is het doorlopen van de toetsinstrumenten aan een vaste volgorde gekoppeld?
De toetsinstrumenten zijn niet aan een vaste volgorde gekoppeld. Je bespreekt met je werkbegeleider en praktijkopleider welke toetsinstrumenten je waar en wanneer wilt inzetten.


Wanneer kan er een OOG-bespreking plaatsvinden?
Deze kan plaatsvinden als alle afgesproken toetsinstrumenten en alle eventueel andere documenten/ opdrachten zijn verzameld / aangeleverd in EPASS.


Hoe vaak mag ik een aanvraag doen voor een OOG bespreking per EPA?
Het aanvragen van een OOG bespreking gaat in overleg met je werkbegeleider en praktijkopleider. Hoe vaak je dit kan doen daar heeft iedere praktijkinstelling zelf afspraken overgemaakt, dit zijn afdelings gebonden afspraken.


Moet ik een praktijkopleidingsplan (was praktijkleerplan) maken?
Het is aan te raden om in ieder geval een planning te maken waarin je beschrijft op welke wijze je de vereiste activiteiten en vaardigheden die bij de EPA horen gaat behalen en in welk tijdspad.


Vinden er nog (beoordelings)-gesprekken plaats?
Gedurende het opleidingstraject, bepaald de eigen praktijk, welke gesprekken er plaatsvinden. Meestal start een periode met een introductiegesprek. Hierna volgen meestal 1 of meerdere voortgangsgesprekken. Door middel van de OOG-bespreking wordt de EPA bekwaam verklaard.


Worden er gespreksformulieren gebruikt?
Er zijn geen standaard gespreksformulieren. Iedere instelling mag eigen formulieren hiervoor gebruiken (zelf maken).  

 

     FAQ EPA | Zorginstellingen     


Kerntraject en EOL afgerond.
Als de student, voor alle vereiste EPA’s in het kerntraject bekwaam is verklaard en de EOL in de praktijk heeft behaald dan dient dit gemeld te worden bij de CR van de zorginstelling. 
Deze verwerkt het in het CZO-dashboard bij de betreffende student.
Als dit is gedaan, kan de student het diploma gaan aanvragen. Bij het opleidingsinstituut komt dan een verzoek tot goedkeuring van deze aanvraag, hier wordt gecheckt of de student de vereiste theorie heeft behaald. Is dat in orde dan wordt er akkoord gegeven op de aanvraag.
Vervolgens stuurt het CZO het diploma naar het opleidingsinstituut waar het diploma wordt getekend.
Tot slot gaat het naar de CR van de zorginstelling gestuurd ter ondertekening.


Hoe is het bij de EPA ’s geregeld met de FZO gelden ?
Ook de EPA-gerichte CZO-erkende opleidingstrajecten komen in aanmerking voor de
beschikbaarheidbijdrage van de NZa. De hoogte van de beschikbaarheidbijdrage voor CZO-erkende opleidingstrajecten blijft in 2023 ongewijzigd en mogelijk ook in 2024. De bijdrage blijft beschikbaar voor de 15 CZO-opleidingen (zowel de ‘oude’ als de vernieuwde flexibele opleiding) die daar ook nu onder vallen en waarvoor het CZO een diploma afgeeft. De hoogte van de beschikbaarheidbijdrage blijft tijdens de overgangsregeling ongewijzigd.
De NZa heeft aangegeven dat ook de vernieuwde opleiding in aanmerking komt voor een beschikbaarheidsbijdrage als: 

• de ‘opleiding nieuwe stijl’ leidt tot een volwaardig en erkend CZO-diploma, én 
• aan de voorwaarden wordt voldaan zoals in de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen staat beschreven. 

Het is belangrijk dat de PIO zich inschrijft bij het CZO voor de juiste opleidingsvariant:
•  voor de vernieuwde EPA-gerichte opleiding
• voor de opleiding ‘oude stijl’. Alleen zo ontvangen PIO’s straks het juiste diploma.

CZO Flex Level ontwikkelde het CZO Creditsysteem (het nieuwe studiepuntensysteem voor CZO-erkende (vervolg)opleidingen) en baseerde dat op de European Credits (EC’s).

De CZO Credits sluiten aan bij de gangbare criteria en normen in het mbo, hbo en wo. Dat maakt doorlopende leerlijnen en loopbaanpaden en het onderling verlenen van vrijstellingen mogelijk. Daarnaast vormen de CZO Credits een basis voor de bekostiging van flexibel opleiden.


Hoe is de procedure bij vrijstelling/verlenging/onderbreking van opleiding ?
Vrijstellingen, verlengingen, beëindigingen en onderbrekingen kunnen nog steeds aangevraagd worden via onze website www.opleidingenlumc.nl in de footer bij ‘procedures & regelingen’.

De verwachting is dat verlengingen en onderbreking binnenkort niet meer van toepassing zijn. Zodra deze regelingen worden aangepast bij het CZO zal de nieuwe werkwijze vermeld worden in dit overzicht.


Hoelang duurt een EPA gericht opleidingstraject ?
Opleidingstrajecten hebben geen vaste looptijd meer. De looptijd is afhankelijk van de tijd die de PIO nodig heeft om alle EPA’s, behorende bij het kerntraject, te behalen in de praktijk op niveau 4.De praktijk spreekt met de PIO de termijn af waarbinnen de EPA moet zijn behaald en eventueel de termijn voor een herkansing bij het niet in 1x bekwaam kunnen verklaren.

Afspraken over de duur van een opleidingstraject worden per praktijkinstelling vastgelegd in een opleidingsreglement praktijkinstelling.

(sd).https://www.czo.nl. (2023, februari 15). Opgehaald van https://www.czo.nl: https://www.czo.nl

 

© 2015 - 2024 Leids Universitair Medisch Centrum | Algemene Voorwaarden